@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:41351 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-24"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10867 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "aparat Nikon D810"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "12.2. Eksponaty muzeum przyrodniczego przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt"@pl ;
  azonOnto:description "Puchacz zwyczajny (Bubo bubo) - eksponat taksydermiczny.\\n\\nSystematyka:\\nRząd: sowy\\nRodzina: puszczykowate\\nPodrodzina: puszczyki\\nRodzaj: Bubo\\nGatunek: puchacz zwyczajny"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "puchacz_chmura_punktów.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/puchacz_chmura_punktów.txt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "933_puchacz_zdjęcia_jpg.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/933_puchacz_zdjęcia_jpg.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "puchacz_chmura_punktów.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/puchacz_chmura_punktów.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "puchacz_model.dae"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/puchacz_model.dae"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "puchacz_model.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/puchacz_model.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "puchacz_model.stl"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/puchacz_model.stl"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "puchacz_chmura_punktów.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/puchacz_chmura_punktów.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "933_puchacz_model_obj.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/933_puchacz_model_obj.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "puchacz_model.1001.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/puchacz_model.1001.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "933_puchacz_thumb.png"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41351/933_puchacz_thumb.png"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ptaki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/912"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "taksydermia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/32115"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "eksponat taksydermiczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/32116"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Muzeum Przyrodnicze przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Informacje o gatunku w serwisie Wikispecies"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://species.wikimedia.org/wiki/Bubo_bubo"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Agisoft PhotoScan"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:material "materiały naturalne"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Jakub Łuczak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Puchacz zwyczajny - model 3D eksponatu taksydermicznego"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Bubo bubo - model 3D eksponatu taksydermicznego"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD