@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:41400 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-18"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5401 ;
      azonOnto:author person:11888 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5401 ;
      azonOnto:author person:11809 ;
      azonOnto:position 2 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5401 ;
      azonOnto:author person:11609 ;
      azonOnto:position 3 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Referat zaprezentowany w 2008 roku na X Krajowej Konferencji Robotyki.\\nPraca podejmuje problem lokalizacji robota mobilnego z wykorzystaniem systemu wizyjnego i aktywnych znaczników oraz zagadnienie estymacji prędkości i przyspieszeń w ruchu płaskim. Rozważania teoretyczne dotyczące zasady pomiaru oraz estymatora Kalmana ilustrowane są wynikami badań eksperymentalnych, które wykazują użyteczność zaproponowanej metody pomiaru. Przedstawiony system pomiarowy może być wykorzystany do realizacji algorytmów sterowania robotów kołowych również w obecności poślizgu."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_061.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41400/KKR10_t1_061.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_001_slowo_wstepne.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41400/KKR10_t1_001_slowo_wstepne.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_000_tytul_redakcja.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41400/KKR10_t1_000_tytul_redakcja.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_00X_spis_tresci.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41400/KKR10_t1_00X_spis_tresci.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "robotyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3740"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "robot"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c93767"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/33550"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:pageFrom 61 ;
  azonOnto:pageTo 70 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 2008 ;
  azonOnto:publisher "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Problemy robotyki. Materiały X Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 166, tom 1"@pl ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Robert Muszyński"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD