@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:41474 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-04-25"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:16,
    collection:4 ;
  azonOnto:description "Czasopismo Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich znajdujących się na ziemiach zaboru austriackiego."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887_-_0005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/41474/Przewodnik_gimnastyczny_kwiecień_1887.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wychowanie fizyczne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/4866"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kultura fizyczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/5792"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "prasa polska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c81883"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sport"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/12622"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 8 ;
  azonOnto:numeration "nr 4 (kwiecień)"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "miesięcznik"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Lwów"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1887 ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Agata Owczarek"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Przewodnik Gimnastyczny \\\"Sokół\\\" 1887 r., nr 4 (kwiecień)"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD