@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:42042 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-29"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:1533 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:11909 ;
      azonOnto:position 2 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Referat zaprezentowany w 2008 roku na X Krajowej Konferencji Robotyki.\\nRobot kołowo-kroczący jest pojazdem o wielu stopniach swobody. Dzięki specyficznej budowie pojazd w zależności od potrzeb będzie wykorzystywał jeden ze sposobów przemieszczania, co zwiększy jego własności lokomocyjne. W pracy przedstawiono układ kinematyczny zawieszenia koła, ogólną strategię działania oraz układ sterowania robota. Ponadto opisano aplikację, która odpowiada za sterowanie robotem i wizualizacje danych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_215.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42042/KKR10_t1_215.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_001_slowo_wstepne.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42042/KKR10_t1_001_slowo_wstepne.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_000_tytul_redakcja.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42042/KKR10_t1_000_tytul_redakcja.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR10_t1_00X_spis_tresci.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42042/KKR10_t1_00X_spis_tresci.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "robotyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3740"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "robot"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c93767"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/33550"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:pageFrom 215 ;
  azonOnto:pageTo 222 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 2008 ;
  azonOnto:publisher "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Problemy robotyki. Materiały X Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 166, tom 1"@pl ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Robert Muszyński"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Koncepcja budowy i układu sterowania robota kołowo-kroczącego"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD