@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:42993 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-05-15"^^xsd:date ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:4841 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:4840 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "42. Głos Uczelni"@pl ;
  azonOnto:description "Miesięcznik informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, poruszający ważne, bieżące problemy społeczności akademickiej.\\nPrezentowany numer zawiera m.in. rozmowę z Prorektorem ds. Współpracy z Gospodarką Narodową i RZD prof. Stanisławem Kołotą oraz skład komisji senackich i rektorskich."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_93_15_do_odczytu_maszynowego.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_93_15_do_odczytu_maszynowego.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_93_15_word.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_93_15_word.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_93_15.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_93_15.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_1993_15-0003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/42993/GU_1993_15-0003.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:issn [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "ISSN"^^xsd:string ;
      azonOnto:value "1233-4790"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "konferencje"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c41848"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "projekt TEMPUS"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c85549"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "posiedzenie Senatu AR"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/37243"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Narodową"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/37271"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Granty KBN 1993"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/37272"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Komisje Rektorskie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/37273"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Komisje Senackie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/37274"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 16 ;
  azonOnto:numeration "Nr 15"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "miesięcznik"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1993 ;
  azonOnto:publisher "Akademia Rolnicza (Wrocław)"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000055140&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk społecznych (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Barbara Barańska-Malinowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 15, grudzień 1993"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD