@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:44317 a azonOnto:Database ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-10-09"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:950 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:956 ;
      azonOnto:position 2 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:945 ;
      azonOnto:position 3 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10051 ;
      azonOnto:position 4 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10093 ;
      azonOnto:position 5 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10060 ;
      azonOnto:position 6 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10083 ;
      azonOnto:position 7 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10082 ;
      azonOnto:position 8 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10057 ;
      azonOnto:position 9 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:941 ;
      azonOnto:position 10 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationYear 2019 ;
  azonOnto:description "KPWr (Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej) to korpus mówionej i pisanej polszczyzny, dostępny na otwartej licencji. Jest anotowany na wielu poziomach - gramatycznych i semantycznych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "data.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/44317/data.zip"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/23466"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "KPWr"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/23466"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "korpus"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/71760"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "polszczyzna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/7421"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marek Maziarz"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "KPWr 1.3"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej 1.3"@en,
    "Polish Corpus of Wrocław University of Technology 1.3"@en .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD