@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:44978 a azonOnto:Presentation ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-08"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6646 ;
      azonOnto:author person:74 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:6 ;
  azonOnto:creationYear 2019 ;
  azonOnto:description "Prezentacja obejmuje historię ubioru od czasów rewolucji francuskiej do końca XVIII wieku."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "02_Historia_Stroju_Stroje_od_czasów_rewolucji_francuskiej_do_końca_XVIII_wieku.ppt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/44978/02_Historia_Stroju_Stroje_od_czasów_rewolucji_francuskiej_do_końca_XVIII_wieku.ppt"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:geographicalCoverage <http://sws.geonames.org/3017382/> ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "strój"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/3289"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "strój dworski"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/22692"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfSlides 8 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk humanistycznych / nauki o sztuce (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Barbara Widera"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "2 poł. XVIII wieku"^^xsd:string ;
  azonOnto:title "Historia stroju: stroje od czasów rewolucji francuskiej do końca XVIII wieku"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD