@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:48116 a azonOnto:Legislation ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-10-09"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Jest to jedyny zachowany w czytelnej formie egzemzemplarz ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kondratowice.\\nPlan zagospodarowania przestrzennego został opracowany na okres perspektywiczny do 2000 r. i obejmuje opis i tekst oraz rysunek planu w skali 1:10 000. Przedmiotem planu były następujące zagadnienia: określenie prognozy demograficznej, ustalenia zasad i kierunków kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych i sieci osadniczej, kształtowanie systemu obsługi ludności, określenie zasad ochrony zabytków oraz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kształtowanie systemu obsługi rolnictwa i rozmieszczenia gospodarki hodowlanej.\\nPlan jest wyjątkowy z uwagi na ciekawą procedurę formalną, ponieważ odnoszą się do niego 3 uchwały rady gminy z lat 1986, 1987 i 1992, jednak dopiero uchwałę z 1992 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego, po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych. Plan obowiązywał od 1992 do 2003 r.\\nNa rysunku planu znajdują się m. in.: tereny produkcyjno-składowe oznaczone kolorem fioletowym, tereny mieszkalnictwa - kolor brązowy, tereny administracji i usług - kolor czerwony. \\nDla prawidłowego odczytania rysunku planu niezbędne jest korzystanie z legendy umieszczonej w dolnej części planszy, z uwagi na rozbudowane oznaczenia punktowe, liniowe i powierzchniowe z wykorzystaniem liter.\\nPliki:\\nL_a.jpg ,L_b.jpg, L_c.jpg, L_d.jpg, R_e.jpg, R_f.jpg, R_g.jpg,R_h.jpg - dokładne skany poszczególnych części rysunku planu\\n621_mapa_Kondratowice - rysunek planu w formatach tif i jpg\\nDodatkowe pliki:\\nGmina_Kondratowice_uchwała_z_xxxx_r.jpg - pliki uchwał z kolejnych lat\\nGmina_Kondratowice_przebieg_procedury[...] - dokument opisujący procedurę powstawania planu"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "L_a.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/L_a.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "L_b.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/L_b.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "L_c.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/L_c.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "L_d.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/L_d.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "R_e.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/R_e.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "R_f.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/R_f.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "R_g.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/R_g.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "R_h.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/R_h.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Gmina_Kondratowice_przebieg_procedury_formalno_-_prawnej_001.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/Gmina_Kondratowice_przebieg_procedury_formalno_-_prawnej_001.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Gmina_Kondratowice_uchwała_z_1986_r.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/Gmina_Kondratowice_uchwała_z_1986_r.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Gmina_Kondratowice_uchwała_z_1987_r_.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/Gmina_Kondratowice_uchwała_z_1987_r_.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Gmina_Kondratowice_uchwała_z_1992_r_.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/Gmina_Kondratowice_uchwała_z_1992_r_.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "621_mapa_Kondratowice.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/621_mapa_Kondratowice.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "621_mapa_Kondratowice.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48116/621_mapa_Kondratowice.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:geographicalCoverage <http://sws.geonames.org/7531989/> ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:issuingAuthority [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Rada Gminy Kondratowice"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "plan zagospodarowania przestrzennego"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11321"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "gmina Kondratowice"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/40547"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Kondratowice"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1986 ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Maciej Kamiński"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD