@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:49893 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-09-02"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:1988 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Janusz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Górniak"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Janusz Górniak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:2401 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:5680 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:12640 ;
      azonOnto:position 3 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:11,
    collection:6 ;
  azonOnto:comment "Karolina Jankowska - specjalista ds. dostępności cyfrowej, tworzenie napisów oraz transkrypcji dla osób o zwiększonych potrzebach, opracowanie tyflografik."@pl ;
  azonOnto:creationYear 2013 ;
  azonOnto:description "Wykład ten jest kolejnym z cyklu (trzech) wykładów o wzorze Taylora i - szczególnym jego przypadku - wzorze Maclaurina. Znając twierdzenie o wzorze Taylora i Maclaurina (wykład 58) i sam wzór, przedstawia się go dla konkretnych, ważnych funkcji. W szczególności wyznacza się wzór Maclaurina dla funkcji wykładniczej (przy okazji niejako obliczając wartość liczby e) i funkcji trygonometrycznych.\\nZasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami)."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Analiza_Matematyczna_1_odc._59.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/49893/Analiza_Matematyczna_1_odc._59.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "AM_ODC-59_transkrypcja_HTML.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/49893/AM_ODC-59_transkrypcja_HTML.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/49893/499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.stl"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/49893/499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.stl"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/49893/499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.ebuttd.xml"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/49893/499903_Analiza_Matematyczna_1_odc._59.ebuttd.xml"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film edukacyjny"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "dostępność dla osób niepełnosprawnych"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c18766"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pochodna funkcji"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c75535"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "matematyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/250368"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "analiza matematyczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/21677"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wykład"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/417993"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "różniczka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/28137"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wzór Taylora"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/38679"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wzór Maclaurina"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/38680"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Niepełnosprawni"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006233"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pochodna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/388009"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "różniczkowanie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/25370"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:numeration "59"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO HD"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał zmontowany z logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 5 ;
  azonOnto:recordingLength "00:24:05"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Karolina Jankowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Analiza matematyczna 1 - odcinek 59 - Przykład rozwinięć funkcji wg wzoru Maclaurina - zasób o zwiększonej dostępności dla ON"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Analiza Matematyczna 1 (odc. 59)"@pl,
    "Analiza matematyczna 1 - wykład 59 - Temat: Wzór Taylora. Wzór Maclaurina"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD