@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:50823 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-09-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:11694 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Xiaomi Redmi Note 5A"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "40. Kolekcja okazów zwierzęcych - pszczoły"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2019 ;
  azonOnto:description "Taszczyn pszczeli (Philanthus triangulum L.) jest owadem drapieżnym, zaliczanym do rodziny grzebaczkowatych. Najczęściej zamieszkuje tereny zalesione i piaszczyste. Poluje na pszczoły miodne, jednak nie stanowi większego zagrożenia dla ich populacji, nawet jeśli zasiedli teren położony blisko pasieki (jedna samica zabija około 50 robotnic pszczoły miodnej), a jego ciekawe zwyczaje można bez obaw obserwować, ponieważ nie jest agresywny dla ludzi."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Taszczyn_pszczeli_Philanthus_triangulum_L..jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50823/Taszczyn_pszczeli_Philanthus_triangulum_L..jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Owad drapieżny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36311"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pszczoła"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/12911"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "taszczyn"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/253366"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Paweł Migdał"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Taszczyn pszczeli (Philanthus triangulum L.)"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD