@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:51107 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-10-07"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:13067 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:13068 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:codec "Apple ProRes 422"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:comment "Film czarno-biały."@pl ;
  azonOnto:creationDate "1974-01-26"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Materiał filmowy z promocji doktorskich, które miały miejsce 26 stycznia 1974 roku na Politechnice Wrocławskiej."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Promocja_Doktorska_26_Styczeń_1974_grupa_II_R_KR_15_FHD_.mov"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51107/Promocja_Doktorska_26_Styczeń_1974_grupa_II_R_KR_15_FHD_.mov"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Promocja Doktorska 26 Styczeń 1974 grupa II R_KR_15 FHD_.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51107/Promocja Doktorska 26 Styczeń 1974 grupa II R_KR_15 FHD_.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Promocja_Doktorska_26_Styczeń_1974_grupa_II_R_KR_15_.mov"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51107/Promocja_Doktorska_26_Styczeń_1974_grupa_II_R_KR_15_.mov"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film niemy"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c77981"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uczelnia techniczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c120416"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "doktorat"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/231013"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uroczystość"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/42169"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uczelnia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/8039"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "tytuł naukowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/474037"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "awans"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/235766"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Nie dotyczy"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 0 ;
  azonOnto:originalMedium "pozytyw 16mm"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał montowany bez logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 3 ;
  azonOnto:recordingLength "00:03:02"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)"@pl ;
  azonOnto:sound "niemy"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marcin Miłek"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Promocje doktorskie 1974"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD