@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:51130 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-10-07"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:13069 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Bengt"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Ranby"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Bengt Ranby"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Kazuo"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Nakamoto"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Kazuo Nakamoto"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:codec "Apple ProRes 422"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationDate "1978-06-17"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Materiał filmowy z nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Kazuo Nakamoto z Uniwersytetu Marguetto (USA) i prof. Bengt Ranby z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie. Uroczystość odbyła się 17 czerwca 1978 roku na Politechnice Wrocławskiej. Taśma filmowa pochodzi z Archiwum Politechniki Wrocławskiej."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "UROCZYSTOSC NADANIA TYTUŁÓW DOKTORA HONORIS CAUSA_R_KR_0811_25.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51130/UROCZYSTOSC NADANIA TYTUŁÓW DOKTORA HONORIS CAUSA_R_KR_0811_25.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "UROCZYSTOSC_NADANIA_TYTUŁÓW_DOKTORA_HONORIS_CAUSA_R_KR_0811_25_.mov"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51130/UROCZYSTOSC_NADANIA_TYTUŁÓW_DOKTORA_HONORIS_CAUSA_R_KR_0811_25_.mov"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "UROCZYSTOSC_NADANIA_TYTUŁÓW_DOKTORA_HONORIS_CAUSA_R_KR_0811_25.mov"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51130/UROCZYSTOSC_NADANIA_TYTUŁÓW_DOKTORA_HONORIS_CAUSA_R_KR_0811_25.mov"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film niemy"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uczelnia techniczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c120416"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "doktorat"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/231013"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "doktorat honoris causa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/28856"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uroczystość"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/42169"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uczelnia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/8039"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "tytuł naukowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/474037"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "awans"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/235766"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Nie dotyczy"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 0 ;
  azonOnto:originalMedium "pozytyw 16mm"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał montowany bez logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "Zakład Aparatury Naukowej i Dydaktycznej, Pracownia Pomocy Dydaktycznych"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 3 ;
  azonOnto:recordingLength "00:04:08"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)"@pl ;
  azonOnto:sound "niemy"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marcin Miłek"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Kazuo Nakamoto i prof. Bengt Ranby"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD