@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:51990 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2020-11-09"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:13161 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Smarttech Scan 3D Dual Volume"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I19_815 Numerator."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "MPWr_I19_815_Numerator.wrp"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51990/MPWr_I19_815_Numerator.wrp"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "MPWr_I19_815_Numerator.stl"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51990/MPWr_I19_815_Numerator.stl"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "MPWr_I19_815_Numerator.obj"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/51990/MPWr_I19_815_Numerator.obj"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "numerator"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/35596"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Muzeum Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)"@pl ;
  azonOnto:software "Geomagic Wrap 2015"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:depth "46"^^xsd:string ;
      azonOnto:height "155"^^xsd:string ;
      azonOnto:material "żelazo"^^xsd:string ;
      azonOnto:width "59"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Piotr Wołowski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Numerator"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD