@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:55279 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-03-02"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:13221 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Bartosz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Krajnik"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Bartosz Krajnik"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationDate "2021-01-06"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Materiał filmowy prezentujący podstawy programowania mikrokontrolerów - wprowadzenie do platformy Arduino."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55279/Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.mp4"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film edukacyjny"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "informatyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/1265"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Systemy komputerowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D003199"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "surówka"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 5 ;
  azonOnto:recordingLength "00:59:00"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "mono"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Andrzej Gier"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55279/Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55279/Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55279/Bartosz_Krajnik_Podstawy_programowania_mikrokontrolerów-_wprowadzenie_do_platformy_Arduino.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Podstawy programowania mikrokontrolerów - wprowadzenie do platformy Arduino"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD