@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:55783 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-07-14"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:2480 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:13204 ;
      azonOnto:position 2 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:13205 ;
      azonOnto:position 3 ] ;
  azonOnto:camera "Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM, Zeiss Evo LS 15)"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "Baza zdjęć mikroskopowych wraz z wynikami mikroanaliz rentgenowskich"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2020 ;
  azonOnto:description "Zdjęcie włosa konia rasy hanowerskiej, woj. wielkopolskie, włos pobrany ze środkowej części grzywy. Przedstawiony obraz ukazuje cebulkę włosa w fazie telogenowej. Wykazano skręcenie włosa w części przymieszkowej. Zdjęcie zostało wykonane w technice mikroskopii skaningowej (SEM) z zastosowaniem powiększenia x 250, detektora SE1, z użyciem napięcia przyśpieszającego 10.00 kV oraz odległości roboczej między obiektywem a materiałem 16.0 mm."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "w_k_hanowerski_f_telogenowa.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55783/w_k_hanowerski_f_telogenowa.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "w_k_hanowerski_f_telogenowa.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55783/w_k_hanowerski_f_telogenowa.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "koń hanowerski"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/397490"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c100988"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "włos"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c128717"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Trichoskopia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/42957"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "koń"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c41934"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Patrycja Wróblewska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Zdjęcie włosa konia rasy hanowerskiej, woj. wielkopolskie, pow. obiektyw x 250 (II)"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD