@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:55893 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-04-02"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:10861 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:10540 ;
      azonOnto:position 2 ] ;
  azonOnto:camera "Mikroskop Nikon Eclipse Ni-U, kamera Nikon DS-Fi3"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:creationYear 2021 ;
  azonOnto:description "Fotografie przedstawiają kryształy cukru spożywczego uchwycone pod mikroskopem. Wykorzystana technika to światło spolaryzowane i focus stacking."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "cukier_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55893/cukier_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "cukier_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55893/cukier_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "cukier_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55893/cukier_1.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "cukier"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/15889"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mikrofotografia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/39232"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kryształ"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c44576"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "światło spolaryzowane"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c114553"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Cukier spożywczy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D019422"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Adrian Kulik"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Kryształy cukru spożywczego"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD