@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:57434 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-06-25"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6646 ;
      azonOnto:author person:74 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Canon EOS 50D"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationYear 2011 ;
  azonOnto:description "W domu pod numerem 25 drzwi frontowe usytuowano po prawej stronie, obok wejścia do atelier. Taki układ spajał oba budynki zarówno w kompozycji elewacji (na styku budynków powstała oś kompozycyjna), jak i w układzie funkcjonalnym, ponieważ umożliwiał połączenie ich stref komunikacyjnych. Dębowe drzwi wiodące do prywatnej rezydencji były trójdzielne, szersze i bardziej reprezentacyjne od prowadzących do pracowni. Okna pierwszego i drugiego piętra rozmieszczono w równych odstępach, tworząc rytm trzech pionowych osi. Na pierwszym piętrze w środkowej osi znalazły się drzwi balkonu. Nad wejściem do budynku do podstawy balkonu dodano zaokrąglone zadaszenie. Podłogę balkonu wykonano z matowego szkła opartego na żelaznej konstrukcji. Słupki balkonu u góry łączyły się z żelaznymi wspornikami podtrzymującymi wykusz z dwoma oknami, zwieńczony tarasem i ozdobną balustradą"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "118._Dom_Horty_szklany_dach_nad_wejściem.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57434/118._Dom_Horty_szklany_dach_nad_wejściem.JPG"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "hotel"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c32603"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "bruksela"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/230667"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "secesja (architektura)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/15942"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Victor Horta"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/43719"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "fotografia krajoznawcza"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/477598"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "zabytki architektury"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c134028"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "dziedzictwo architektoniczne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/4100"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura historyczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/5898"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "dziedzictwo kultury"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/2278"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "UNESCO"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D014480"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "297"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Bruksela"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
  azonOnto:seriesName "Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela"^^xsd:string ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Barbara Widera"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Dom Horty. Szklany dach nad wejściem (297)"@mu ;
  azonOnto:titleVariant "Horta's house, a glass roof over the entrance (297)"@en .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD