@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:57620 a azonOnto:MapCollection ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-07-22"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6646 ;
      azonOnto:author person:79 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:7001 ;
      azonOnto:author person:13331 ;
      azonOnto:position 2 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:7004 ;
      azonOnto:author person:13332 ;
      azonOnto:position 3 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6646 ;
      azonOnto:author person:13321 ;
      azonOnto:position 4 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:7001 ;
      azonOnto:author person:13333 ;
      azonOnto:position 5 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Opis i analiza El Fuerte de Samaipata w świetle nowych badań, oraz propozycja względnej chronologii jego głównych elementów. Poszczególne sektory skały zostały opisane i udokumentowane na planach w wyniku multidyscyplinarnego projektu realizowanego w latach 2016-2019.\\nZachodnia część skały: W01-W11."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sector_W07-W08.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57620/Sector_W07-W08.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sector_W11.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57620/Sector_W11.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sector_W09-W10.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57620/Sector_W09-W10.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sector_W01-W06.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57620/Sector_W01-W06.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "SAMAIPATA_WESTERN_SECTORS.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57620/SAMAIPATA_WESTERN_SECTORS.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Legend.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57620/Legend.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:geographicalCoverage <http://sws.geonames.org/3923057/> ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Architektura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1140"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/33488"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Boliwia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D001838"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "UNESCO"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D014480"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "El Fuerte de Samaipata"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/43749"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Angielski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 2020 ;
  azonOnto:publicationhPlace "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Description and analysis of El Fuerte de Samaipata in the light of new research, and a proposal of the relative chronology of its main elements"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://architectus.pwr.edu.pl/online_62_10en.html"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Aleksandra Brzozowska-Jawornicka"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Fort Samaipata (Boliwia) : sektory zachodnie"@mu ;
  azonOnto:titleVariant "El Fuerte de Samaipata (Bolivia) : sectores occidentales"@es,
    "El Fuerte de Samaipata (Bolivia) : western sectors"@es .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD