@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:57710 a azonOnto:Database ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-07-30"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:2871 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:award "Konkurs o Nagrodę ABB, Drugie miejsce, 2016"@pl ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationYear 2015 ;
  azonOnto:description "Surowy wynik analizy numerycznej struktury kryształu fotonicznego z liniowym defektem o szerokości 0.96 w postaci rzędu otworów o mniejszej bądź większej średnicy niż pozostałe pod kątem fotonicznych diagramów pasmowych. Analizowane wartości parametrów geometrycznych wynoszą WPhC=0.96, R=0.15 i r=0.19. Wyniki analiz numerycznych w przypadku fotonicznych diagramów pasmowych zostały uzyskane za pomocą oprogramowania MIT Photonic Bands. Są to surowe wyniki analiz, dlatego nie ma możliwości w takiej postaci ich zwizualizować. W celu ich przekonwertowania proponuje się skorzystanie z udostępnionych w AZON zasobów (wskazanych jako powiązane zasoby), zawierających pliki ze skryptami (Bash) i programem do konwersji (Matlab)."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "WPhC_0.96_R_0.15_r_0.19_freqs.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57710/WPhC_0.96_R_0.15_r_0.19_freqs.txt"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "analiza numeryczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/443336"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kryształ fotoniczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c258"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Program do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://zasobynauki.pl/entries/30247/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia fotonicznego diagramu pasmowego"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://zasobynauki.pl/entries/30240/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zawierająca definicję parametrów graficznej prezentacji wyników"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://zasobynauki.pl/entries/30241/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zawierająca definicję metody zapisu plików graficznych"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://zasobynauki.pl/entries/30242/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych mająca za zadanie wyznaczenie znormalizowanych wartości wektora falowego oraz częstotliwości z surowych wyników analiz numerycznych"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://zasobynauki.pl/entries/30244/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Adrian Zakrzewski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_0.96_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.96, R=0.15 i r=0.19"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD