@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:58128 a azonOnto:HistologicalPreparation ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-06-24"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:3 ;
  azonOnto:creationYear 2020 ;
  azonOnto:description "Dysplazja szyjki macicy - barwienie hematoksyliną i eozyną"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4787C-15_20201116_090329_4.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/58128/4787C-15_20201116_090329_4.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4787C-15_20201116_090329_m.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/58128/4787C-15_20201116_090329_m.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4787C-15_20201116_090329_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/58128/4787C-15_20201116_090329_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4787C-15_20201116_090329.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/58128/4787C-15_20201116_090329.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4787C_15.xls"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/58128/4787C_15.xls"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "hematoksylina i eozyna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/12006"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "barwienia topograficzne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/12036"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "HE"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/30062"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "dysplazja szyjki macicy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/29912"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:magnification "20x"^^xsd:string ;
  azonOnto:method "Barwienie hematoksyliną i eozyną"^^xsd:string ;
  azonOnto:numeration "4787C 15"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pixelsPerMeter 2571025 ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dysplazja szyjki macicy"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.histoemb.umed.wroc.pl/nauka"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Aleksandra Piotrowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Dysplazja szyjki macicy"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD