@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:62064 a azonOnto:HistopathologicalPreparation ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-07-05"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4490 ;
      azonOnto:author person:3424 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:creationYear 2020 ;
  azonOnto:description "Zwyrodnienie zastawki mitralnej u psa - bardzo silna dezorganizacja budowy zastawki ze zwiększoną ilością chaotycznie ułożonych włókien kolagenowych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "61_232_tu_MV_100x_zwyrodnienie_zastawki_pies_Mason.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/62064/61_232_tu_MV_100x_zwyrodnienie_zastawki_pies_Mason.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "serce"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c99116"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pies"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/30209"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:locationOfChange "zastawka mitralna"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pixelsPerMeter 1275000 ;
  azonOnto:placeOfCreation "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)"@pl ;
  azonOnto:seriesName "Patomorfologia chorób serca zwierząt"^^xsd:string ;
  azonOnto:stainingType "trichrom Massona"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:AnimalSpecimen ;
      azonOnto:age 8 ;
      azonOnto:breed "seter angielski"^^xsd:string ;
      azonOnto:gender "samiec"^^xsd:string ;
      azonOnto:species "pies"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Izabela Janus"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Zwyrodnienie zastawki mitralnej (232/17 Mt 100x)"@pl ;
  azonOnto:typeOfLession "zwyrodnienie"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD