@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:62144 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-08-05"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5389 ;
      azonOnto:author person:11913 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5389 ;
      azonOnto:author person:11954 ;
      azonOnto:position 2 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5389 ;
      azonOnto:author person:11914 ;
      azonOnto:position 3 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5389 ;
      azonOnto:author person:13411 ;
      azonOnto:position 4 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:7020 ;
      azonOnto:author person:11787 ;
      azonOnto:position 5 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:5389 ;
      azonOnto:author person:13472 ;
      azonOnto:position 6 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Referat zaprezentowany w 2018 roku na XV Krajowej Konferencji Robotyki. Ograniczony zasięg ramienia robota i uwarunkowania technologiczne dotyczące orientacji obrabianego (spawanego, malowanego itp.) obiektu wymuszają zastosowanie dodatkowych, wspomagających urządzeń. Powinny cechować się odpowiednią liczbą osi manipulacji, zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń i wysoką powtarzalnością pozycjonowania. Przedstawione wymagania stają niekiedy w sprzeczności, wymuszając szereg kompromisów w odniesieniu do potrzeb, możliwości wytwórcy i ceny urządzenia. Dochodzenie do ostatecznego rozwiązania nie może być prowadzone wyłącznie w oparciu o intuicję konstruktora, ale musi być poparte obiektywnymi metodami badań i weryfikacji. W artykule prześledzono proces weryfikacji modeli konstrukcyjnych CAD pozycjonera typu „L” w ramach prac badawczo - rozwojowych nowych typów maszyn przeznaczonych do wdrożenia w PPU „ZAP Robotyka” w Ostrowie Wielkopolskim."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR15_00X_spis_tresci.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/62144/KKR15_00X_spis_tresci.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR15_129.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/62144/KKR15_129.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR15_001_slowo_wstepne.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/62144/KKR15_001_slowo_wstepne.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "KKR15_000_tytul_redakcja.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/62144/KKR15_000_tytul_redakcja.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "automatyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c6550"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "referat"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/2867"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "robotyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3740"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:pageFrom 129 ;
  azonOnto:pageTo 142 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 2018 ;
  azonOnto:publisher "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Postępy robotyki. Materiały XV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 196"@pl ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Robert Muszyński"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Analiza uwarunkowań zapewnienia wybranych właściwości użytkowych wieloosiowych manipulatorów – zewnętrznych osi robotów"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD