@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:7209 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-05-28"^^xsd:date ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationYear 2005 ;
  azonOnto:description "Przedstawienie siedziby Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, oraz pracowników przy pracy."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2005 wrocławskie centrum transferu technologii wctt.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/7209/2005 wrocławskie centrum transferu technologii wctt.mp4"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "news"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c77981"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rozwój"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c96226"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "badania"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/2914"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pracownicy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c81778"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "WCTT"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/11034"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:originalMedium "mini DV"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał montowany bez logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław, budynek B-11"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 4 ;
  azonOnto:recordingLength "00:15:12"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Wrocławskie Centrum Transferu Technologii"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://wctt.pl/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Łukasz Ferenc"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2005_wrocławskie_centrum_transferu_technologii_wctt.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/7209/2005_wrocławskie_centrum_transferu_technologii_wctt.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2005_wrocławskie_centrum_transferu_technologii_wctt.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/7209/2005_wrocławskie_centrum_transferu_technologii_wctt.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2005_wrocławskie_centrum_transferu_technologii_wctt.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/7209/2005_wrocławskie_centrum_transferu_technologii_wctt.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "WCTT"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Wrocławskie Centrum Transferu Technologii"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD