@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c52079 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_tradeoff_analysis_method"@en ;
  skos:altLabel "architecture tradeoff analysis method"@en,
    "ATAM"@pl,
    "metoda analizy kompromisów architektury"@pl ;
  skos:definition "In software engineering, architecture tradeoff analysis method (ATAM) is a risk-mitigation process used early in the software development life cycle. Its purpose is to help choose a suitable architecture for a software system by discovering trade-offs and sensitivity points."@en,
    "W inżynierii oprogramowania metoda analizy kompromisów architektury (ATAM) to proces ograniczania ryzyka stosowany na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania. Jego celem jest pomoc w wyborze odpowiedniej architektury systemu oprogramowania poprzez odkrycie kompromisów i punktów wrażliwości."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "ATAM"@en,
    "metoda ATAM"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD