@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c55887 a skos:Concept ;
    rdfs:seeAlso "https://biomist.pl/biologia/transmisyjna-mikroskopia-elektronowa-tem/5471"@pl ;
    skos:definition "Mikroskopia elektronowa staje się coraz bardziej powszechna do opisania powierzchni (SEM – skaningowa mikroskopia elektronowa), ale również do opisania organelli komórkowych czy stopów bądź nanostruktur materiałów (TEM – transmisyjna mikroskopia elektronowa). Zasada powstania obrazów z tych mikroskopów opiera się na wykorzystaniu efektów oddziaływania wiązki elektronów z materią. W poprzednim artykule omówiłyśmy mikroskopię skaningową, zatem teraz skupimy się na transmisyjnej."@pl ;
    skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
    skos:prefLabel "mikroskopia elektronowa transmisyjna TEM"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD